آشنایی با خاصیت all در CSS

مسیح دیندار
مدیریت
عضو شده: 2021-04-12 14:23:35
2021-05-22 12:23:42

خاصیت و ویژگی all در استایل CSS برای تعیین استایل های پایه یا گرفتن استایل از عنصر دیگر کاربر دارد. زمانی که شما یک عنصر کلی در قالب یک محدوده برای طراحی خود ایجاد کنید و داخل آن چندین آیتم دیگر قرار دهید، با استفاده از دستور all می توانید هم مانع از بکارگیری استایل های بخش اصلی شوید و یا اینکه از بعضی از آن استایل ها استفاده کنید.

حالت پیش فرض و مقادیر قابل استفاده:

all: initial|inherit|unset;

 

  1. مقدار initial : باعث تعیین المنت اصلی می شود. این خاصیت را روی استایل مربوط به عنصر اصلی باید وارد کرد.
  2. مقدار inherit : باعث تعیین المنت انتخابی به عنوان یک المنت وابسته می شود. یعنی با اینکار ما تعیین می کنیم که عنصر مورد نظر به صورت یک زیرمجموعه عنصری است که قبلا مقدار initial برای آن وارد کرده ایم.
  3. مقدار unset : باعث نادیده گرفتن دستورات all در سایر عناصر بزرگتر می شود.

 

مثال استفاده:

div {
  background-color: yellow;
  color: red;
  all: initial;
}