آشنایی با دستور align-content در CSS

مسیح دیندار
مدیریت
عضو شده: 2021-04-12 14:23:35
2021-05-22 12:13:08

دستور و خاصیت align-content در استایل و CSS برای تراز کردن المنت های سایت به صورت خطی استفاده می شود. در این دستور که باید در کنار Flex استفاده شود، تا بتواند عناصر طراحی را در کنار هم قرار دهد و تراز آنها را انجام دهد.

این خاصیت به همراه تمامی مقادیر قابل تنظیم برای آن به صورت زیر است:

align-content: stretch|center|flex-start|flex-end|space-between|space-around|initial|inherit;

 

نمونه کاربرد:

div {
  width: 70px;
  height: 300px;
  border: 1px solid #c3c3c3;
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
  align-content: center;
}