بخش مرتبط با پلتفرم

در این بخش تاپیک‌های مربوط به پلتفرم تاکینا ارسال خواهند شد

انجمن
تاپیک
پاسخ
انتقاد و پیشنهاد (0 تاپیک / 0 پاسخ)
در این بخش تاپیک‌های با موضوع انتقاد و پیشنهاد نسبت به پلتفرم تاکینا ارسال خواهد شد
0
0
ارائه شکایات (0 تاپیک / 0 پاسخ)
در صورت داشتن هرگونه شکایت از نحوه خدمت رسانی این پلفترم در این بخش ارسال کنید
0
0
اطلاعیه ها (0 تاپیک / 0 پاسخ)
در این بخش تاپیک‌های مربوط به اطلاعیه در خصوص تغییرات جدید پلتفرم ارسال خواهد شد
0
0