وزیر خارجه امشب در پستی اینستاگرامی نوشته: توصیه رهبری به امتناع از «مذاکرات فرساینده» همواره چراغ راه ما بوده. «مذاکره برای مذاکره» را تجربه‌ای ناموفق می‌دانستیم و تنها برای دستیابی به اهدف ملی مذاکره کرده‌ایم.

آقای ظریف عنوان کرده: فروتنانه تقاضا می‌کنم مخالفان دریابند که زمان و مدت مذاکره را تنها منافع ملی تعیین می‌کند و نه فرصت تبلیغاتی و مبارزات انتخاباتی. از مخالفان می‌خواهم که آرزوی فرسایندگی مذاکرات، تعویق گره‌گشایی از تحریم و تأخیر در احیای برجام را کنار بگذارند.