سیستم مورد نیاز بازی Assassin's Creed III

Assassin's Creed III system requirements

Memory: 4 GB

Graphics Card: NVIDIA GeForce 8500 GT

CPU: Intel Core 2 Quad Q9400

File Size: 17 GB

OS: Windows Vista® (SP2) / Windows® 7 (SP1) / Windows® 8

 

Assassin's Creed III minimum requirements

Memory: 2 GB

Graphics Card: NVIDIA GeForce 7200 GS

CPU: Intel Core 2 Duo E8200

File Size: 17 GB

OS: Windows Vista® (SP2) / Windows® 7 (SP1) / Windows® 8