سیستم مورد نیاز بازی Assassin's Creed

Assassin's Creed system requirements

Memory: 4 GB

Graphics Card: ATI FireMV 2400 PCIe

CPU: AMD Athlon 64 X2 4400+

File Size: 8 GB

OS: Windows 10

 

Assassin's Creed minimum requirements

Memory: 4 GB

Graphics Card: ATI FireMV 2400 PCIe

CPU: AMD Athlon 64 X2 4400+

File Size: 8 GB

OS: Windows® XP