سیستم مورد نیاز بازی Rogue Company

Rogue Company system requirements

Memory: 16 GB

Graphics Card: NVIDIA GeForce GTX 960

CPU: Intel Core i7-3770

File Size: 20 GB

OS: Windows 10 64-Bit

 

Rogue Company minimum requirements

Memory: 4 GB

Graphics Card: NVIDIA GeForce GTX 650

CPU: Intel Core i5-2320

File Size: 20 GB

OS: Windows 7 64-Bit