سیستم مورد نیاز بازی Diablo 3

Diablo 3 system requirements

Memory: 1 GB

Graphics Card: AMD Radeon X1950 Pro

CPU: AMD Athlon 64 X2 5600+

File Size: 12 GB

OS: Windows 10

 

Diablo 3 minimum requirements

Memory: 1 GB

Graphics Card: AMD Radeon X1950 Pro

CPU: AMD Athlon 64 X2 5600+

File Size: 12 GB

OS: Windows XP