سیستم مورد نیاز بازی Total War: THREE KINGDOMS

Total War: THREE KINGDOMS system requirements

Memory: 8 GB

Graphics Card: NVIDIA GeForce GTX 970

CPU: Intel Core i5-6600

File Size: 60 GB

OS: Windows 10 64 Bit

 

Total War: THREE KINGDOMS minimum requirements

Memory: 4 GB

Graphics Card: NVIDIA GeForce GTX 650 Ti

CPU: Intel Core 2 Duo E6850

File Size: 60 GB

OS: Windows 7 64 Bit