سیستم مورد نیاز بازی Streamer Life Simulator

Streamer Life Simulator system requirements

Memory: 6 GB

Graphics Card: NVIDIA GeForce GTX 970

CPU: Intel Core 2 Duo Q6867

File Size: 5 GB

OS: Windows 10

 

Streamer Life Simulator minimum requirements

Memory: 4 GB

Graphics Card: Intel HD 4000

CPU: Intel Core 2 Duo Q6867

File Size: 5 GB

OS: Windows 7