سیستم مورد نیاز بازی Crypto Mining Simulator

Crypto Mining Simulator system requirements

Memory: 4 GB

Graphics Card: NVIDIA GeForce GTX 1080

CPU: Intel Core i5-4400E

File Size: 1 GB

OS: Windows 10

 

Crypto Mining Simulator minimum requirements

Memory: 4 GB

Graphics Card: NVIDIA GeForce GTX 460

CPU: Intel Core i3-2340UE

File Size: 1 GB

OS: Windows 10