سیستم مورد نیاز بازی Strangeland

Strangeland minimum requirements

Memory: 2 GB

Graphics Card: ATI FireGL T2-128

CPU: Intel Core 2 Duo Q6867

File Size: 2 GB

OS: Windows 7,8,10, XP SP2