سیستم مورد نیاز بازی Breathedge

Breathedge system requirements

Memory: 8 GB

Graphics Card: NVIDIA GeForce GTX 1060

CPU: Intel Core i5-4400E

File Size: 7 GB

OS: 7, 8, 10 (x64)

 

Breathedge minimum requirements

Memory: 8 GB

Graphics Card: NVIDIA GeForce GTX 660

CPU: Intel Core i3-2340UE

File Size: 7 GB

OS: 7, 8, 10 (x64)