سیستم مورد نیاز بازی Diablo 4

Diablo 4 minimum requirements

Memory: 8 GB

Graphics Card: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti

CPU: Intel Core i5-6500

File Size: 50 GB

OS: Windows 10