سیستم مورد نیاز بازی Hellish Quart

Hellish Quart system requirements

Memory: 8 GB

Graphics Card: NVIDIA GeForce GTX 970

CPU: Intel Pentium 4 2.00GHz

File Size: 7 GB

OS: Windows 10

 

Hellish Quart minimum requirements

Memory: 8 GB

Graphics Card: NVIDIA GeForce GTX 1050

CPU: Intel Pentium 4 2.00GHz

File Size: 7 GB

OS: Windows 7