سیستم مورد نیاز بازی Slipways

Slipways system requirements

Memory: 8 GB

Graphics Card: ATI FireGL T2-128

CPU: Intel Core 2 Duo E8400

File Size: 1 GB

OS: Windows 10

 

Slipways minimum requirements

Memory: 4 GB

Graphics Card: ATI FireGL T2-128

CPU: Intel Core 2 Duo E8400

File Size: 1 GB

OS: Windows 7 or higher