سیستم مورد نیاز بازی World of Aircraft: Glider Simulator

World of Aircraft: Glider Simulator system requirements

Memory: 16 GB

Graphics Card: NVIDIA GeForce GTX 1070

CPU: Intel Pentium 4 4.00GHz

File Size: 15 GB

OS: Win 10

 

World of Aircraft: Glider Simulator minimum requirements

Memory: 8 GB

Graphics Card: NVIDIA GeForce GTX 1050

CPU: Intel Pentium 4 4.00GHz

File Size: 15 GB

OS: Win 8, 10