سیستم مورد نیاز بازی Trader Life Simulator

Trader Life Simulator system requirements

Memory: 8 GB

Graphics Card: NVIDIA GeForce GTX 970

CPU: Intel Core i5-6600K

File Size: 15 GB

OS: Windows 10 (64-Bit)

 

Trader Life Simulator minimum requirements

Memory: 4 GB

Graphics Card: NVIDIA GeForce GTX 770

CPU: Intel Core i5-3570

File Size: 15 GB

OS: Windows 10 (64-Bit)