سیستم مورد نیاز بازی The Last Spell

The Last Spell system requirements

Memory: 8 GB

Graphics Card: AMD Radeon HD 7870

CPU: Intel Core i5-8400

File Size: 2 GB

OS: Windows 10

 

The Last Spell minimum requirements

Memory: 4 GB

Graphics Card: AMD Radeon HD 7770

CPU: Intel Core i5-3470

File Size: 2 GB

OS: Windows 7