سیستم مورد نیاز بازی Dyson Sphere Program

Dyson Sphere Program / 戴森球计划 system requirements

Memory: 16 GB

Graphics Card: NVIDIA GeForce GTX 1660

CPU: Intel Core i7-7700K

File Size: 10 GB

OS: Windows 10(64-Bit)

 

Dyson Sphere Program / 戴森球计划 minimum requirements

Memory: 4 GB

Graphics Card: NVIDIA GeForce GTX 750 Ti

CPU: Intel Core i3-530

File Size: 3 GB

OS: Windows 7(64-Bit)