سیستم مورد نیاز بازی Prison Simulator: Prologue

Prison Simulator: Prologue system requirements

Memory: 8 GB

Graphics Card: NVIDIA GeForce GTX 970

CPU: Intel Core i5-4400E

File Size: 3 GB

OS: Windows 10 64 bit

 

Prison Simulator: Prologue minimum requirements

Memory: 4 GB

Graphics Card: NVIDIA GeForce GTX 960

CPU: Intel Core i3-2340UE

File Size: 3 GB

OS: Windows 7 64 bit