سیستم مورد نیاز بازی Edge Of Eternity

Edge Of Eternity system requirements

Memory: 12 GB

Graphics Card: NVIDIA GeForce GTX 1070

CPU: Intel Core i7-610

File Size: 20 GB

OS: Windows 10 64 bits

 

Edge Of Eternity minimum requirements

Memory: 8 GB

Graphics Card: NVIDIA GeForce GTX 970

CPU: Intel Core i5-6500

File Size: 20 GB

OS: Windows 10 64 bits