سیستم مورد نیاز بازی Operation: Tango

Operation: Tango system requirements

Memory: 8 GB

Graphics Card: AMD Radeon RX 570

CPU: Intel Core i5 750S

File Size: 3 GB

OS: Win 7

 

Operation: Tango minimum requirements

Memory: 8 GB

Graphics Card: AMD Radeon R9 380

CPU: Intel Core i5 750S

File Size: 3 GB

OS: Win 7