سیستم مورد نیاز بازی Kingdom Hearts 3

Kingdom Hearts 3 system requirements

Memory: 8 GB

Graphics Card: NVIDIA GeForce GTX 1070

CPU: Intel Core i5-7500

File Size: 75 GB

OS: Windows 10 64-Bit

 

Kingdom Hearts 3 minimum requirements

Memory: 8 GB

Graphics Card: NVIDIA GeForce GTX 760

CPU: Intel Core i5-3330

File Size: 75 GB

OS: Windows 10 64-Bit