سیستم مورد نیاز نرم افزار BlueStacks

BlueStacks system requirements

Memory: 8 GB

Graphics Card: NVIDIA GeForce GTX 560 Ti

CPU: Intel Core 2 Quad Q8200

File Size: 5 GB

OS: Windows 10

 

BlueStacks minimum requirements

Memory: 4 GB

Graphics Card: Intel HD Family

CPU: Intel Core 2 Duo E8400

File Size: 5 GB

OS: Windows 7