در صفحات نمایش نوشته استفاده می شود و پیوند کوتاه نوشته را نمایش می دهد. به صورت پیش فرض ساختار نشانی پیوند کوتاه به صورت /?p=1234 می باشد و فقط در صورتی نمایش داده می شود که از یک ساختار پیوند غیر پیش فرض استفاده شود. این قابلیت به صورت پیش فرض محدود است اما می توان با استفاده از افزونه ها آن را سفارشی کرد و ساختار آن را تغیر داد.

<?php the_shortlink($text, $title, $before, $after); ?>

$text

رشته

(اختیاری) متن پیوند کوتاه. مقدار پیش فرض: 'این پیوندک است.'


$title

رشته

(اختیاری) عنوان پیوند که به صورت tool-tip نشان داده می شود. مقدار پیش فرض: عنوان نوشته.


$before

رشته

(اختیاری) متن خام یا کد اچ تی ام ال جهت نمایش پیش از پیوندک. مقدار پیش فرض: خالی.


$after

رشته

(اختیاری) متن خام یا کد اچ تی ام ال جهت نمایش پس از پیوندک. مقدار پیش فرض: خالی.