نشانی پیوند یکتای نوشته ای که در حال پردازش شدن در حلقه است را نمایش می دهد. از تابع باید در حلقه استفاده شود و به طور معمول برای نمایش پیوند یکتای هر نوشته وقتی نوشته نمایش داده می شود استفاده می گردد. از آنجایی که این تابع تنها قادر به نمایش نوشته ی در حال پردازش شدن در حلقه می باشد، نمی توانید از آن برای نمایش پیوند یک نوشته دیگر وب سایتتان استفاده کند. اگر می خواهید با استفاده از آیدی یک نوشته، پیوند یکتای آن را نمایش دهید، از تابع get_permalink() استفاده کنید.

<?php the_permalink(); ?>

این تابع پارامتری ندرد.