پیوند یکتای یک نوشته از نوع دلخواه (custom post type) را بر می گرداند.

<?php post_permalink(); ?>

این تابع پارامتری ندارد.