پیوند یکتای نوشته فعلی را با ساختاری آماده شده برای فید ها مانند آر اس اس یا اتم نمایش می دهد. این تابع باید درون حلقه استفاده گردد.

<?php permalink_single_rss($file); ?>

$file

String

(اختیاری) صفحه ای که پیوند باید به آن اشاره کند. مقدار پیش فرض: صفحه فعلی.