تابع get_post_permalink پیوند یکتای یک نوشته از نوع دلخواه (custom post type) را بر می گرداند.

<?php get_post_permalink($id, $leavename, $sample); ?>

$id

عدد صحیح

(اختیاری) آیدی نوشته. مقدار پیش فرض: 0


$leavename

بولی

(اختیاری) نگه داشتن نام نوشته. مقدار پیش فرض: False.


$sample

بولی

(اختیاری) این یک پیوند یکتای نمونه است. مقدار پیش فرض: False.