پیوند یکتای یک نوشته را جهت استفاده در کدهای پی اچ پی برمی گرداند. این تابع پیوند یکتا را نمایش نمی دهد و همچنین می تواند بیرون از حلقه نیز استفاده گردد. نکته: اگر این تابع خارج از حلقه و مثلا در یک صفحه شامل مطالب (صفحه اصلی، بایگانی و...) بدون پارامتر ID استفاده گردد، نشانی آخرین نوشته حلقه را برمی گرداند و نه نشانی خود آن صفحه را.

<?php $permalink = get_permalink($id); ?>

$id

عدد صحیح

(اختیاری) آیدی یک نوشته. مقدار پیش فرض: آیدی نوشته فعلی، وقتی که در حلقه استفاده می شود.