لیستی از برگه های سایت نمایش می دهد و همچنین قابلیت افزودن صفحه اصلی به این لسیت فراهم است. این تابع معمولا برای سفارشی کردن نوارکناری یا سربرگ استفاده می شود اما می تواند در جاهای دیگر نیز مورد استفاده قرار گیرد.

<?php wp_page_menu($args); ?>

$args

آرایه

پارامترهای پیش فرض:

<?php $args = array(
'sort_column' => 'menu_order, post_title',
'menu_class' => 'menu',
'include' => ,
'exclude' => ,
'echo' => true,
'show_home' => false,
'link_before' => ,
'link_after' =>
);
?>

در حالت پیش فرض، خروجی تابع به قرار زیر خواهد بود:

  • براساس ترتیب فهرست و عنوان مرتب می شوند
  • کلاس تگ div برابر 'menu' می باشد
  • از لیست کردن برگه ای چشم پوشی نشده است
  • خروجی نمایش داده می شود (echo می شود)
  • متنی قبل یا بعد از پیوند درج نمی شود
  • صفحه اصلی به لیست صفحات افزوده نمی شود
  • نکته: خروجی با تگ های <ul> و </ul> احاطه می شود