لیست برگه های وردپرس را نمایش می دهد. این تابع معمولا برای سفارشی کردن نوارکناری یا سربرگ استفاده می شود اما می توان در جاهای دیگر نیز از آن استفاده نمود.

<?php wp_list_pages($args); ?>

$args

آرایه

پارامترهای پیش فرض:

<?php $args = array(
'depth' => 0,
'show_date' => ,
'date_format' => get_option('date_format'),
'child_of' => 0,
'exclude' => ,
'include' => ,
'title_li' => __('Pages'),
'echo' => 1,
'authors' => ,
'sort_column' => 'menu_order, post_title',
'link_before' => ,
'link_after' => ,
'exclude_tree' =>
);
?>

خروجی تابع در حالت پیش فرض:

 • تمامی برگه ها و زیرمجموعه هایشان نمایش داده خواهند شد (محدودیتی در عمق نیست)
 • تاریخ ایجاد نمایش داده نمی شود
 • با پارامتر child_of محدود نشده
 • از لیست کردن هیچ برگه ای چشم پوشی نمی شود
 • عنوانی که بالای لیست برگه ها نمایش داده می شود "برگه‌ها" می باشد
 • خروجی نمایش داده می شود (echo می شود)
 • به برگه های ایجاد شده توسط یک کاربر خاص محدود نیست
 • ابتدا براساس ترتیب برگه‌ها و سپس براساس عنوان برگه‌ها مرتب می شوند.
 • به صورت صعودی مرتب می شوند (به عنوان مقادیر پیش فرض در بالا لیست نشده است)
 • برگه‌ها به صورت درختی نمایش داده می شوند (به عنوان مقدار پیش فرض در بالا لیست نشده است)
 • لیست شامل تمامی برگه‌ها است (به عنوان مقدار پیش فرض در بالا لیست نشده است)
 • به برگه هایی با مشخصات خاص محدود نشده است (به عنوان مقدار پیش فرض در بالا لیست نشده است)
 • تمامی برگه‌های مادر و فرزند نمایش داده خواهند شد