دیدگاه های یک نوشته یا برگه را بر اساس آرگومان های تابع نمایش می دهد

<?php wp_list_comments($args); ?>

$args

آرایه

مقادیر پیش فرض:

<?php $args = array(
'walker' => null,
'max_depth' => ,
'style' => 'ul',
'callback' => null,
'end-callback' => null,
'type' => 'all',
'page' => ,
per_page' => ,
'avatar_size' => 32,
'reverse_top_level' => null,
'reverse_children' =>
);
?>

avatar_size

عدد صحیح

ابعادی که آواتار باید نمایش یابد (برحسب پیکسل) مقدار پیش فرض: 32. گراواتار از طول یا عرض با ابعاد حداقل 1 پیکسل و حداکثر 512 پیکسل پشتیبانی می کند


style

رشته

نوع عنصری که دیدگاه ها باید در آن قرار داده شوند. مقادیر قابل قبول 'div'، 'ol'، یا 'ul'. پیش فرض 'ul' می باشد. نکته: ساختاری که انتخاب می کنید، باید مطابق با ساختاری باشد که این تابع را احاطه کرده است. مثلا <div class="commentlist"><?php wp_list_comments(array('style' => 'div')); ?></div> یا <ol class="commentlist"><?php wp_list_comments(array('style' => 'ol')); ?></ol>


type

رشته

نوع دیدگاه ها برای نمنایش. گزینه های قابل استفاده 'all'، 'comment'، 'trackback'، 'pingback' یا 'pings' می باشد. 'pings' شامل 'trackback' و 'pingback' است. مقدار پیش فرض 'all' می باشد.


reply_text

رشته

متن پیوند پاسخ دادن به دیدگاه. (این پارامتر به این تابع تعلق ندارد اما به تابع get_comment_reply_link ارسال می شود.) مقدار پیش فرض 'پاسخ دادن' است.


login_text

رشته

متن نمایش یافته هنگامی که کاربران برای ارسال دیدگاه باید وارد شوند. (این پارامتر به این پارامتر تعلق ندارد اما به تابع get_comment_reply_link ارسال می شود.) متن پیش فرض 'ببخشید، برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید' است.


callback

رشته

نام تابع دلخواه جهت نمایش دیدگاه ها. مقدار پیش فرض null است. استفاده از این پارامتر به شما قابلیت استفاده از تابعی دلخواه برای نمایش دیدگاه ها را می دهد.


reverse_top_level

بولی

اگر این پارامتر مقدارش True باشد، ترتیب دیدگاه ها برعکس خواهد بود. یعنی جدیدترین ها بالاتر قرار می گیرند.


reverse_children

رشته

اگر true باشد دیدگاه های زیرمجموعه (فرزند) دارای ترتیب بلعکس می شوند. یعنی جدیدتر ها بالاتر قرار می گیرند.