لیستی از دسته ها را به صورت پیوند نمایش خواهد داد. وقتی روی پیوند یک دسته کلیک شود، صفحه حاوی لیست نوشته های دسته باز می شود. نکته: عملکرد این تابع شبیه توابع list_cats و wp_list_cats می باشد که هر دو منسوخ شده اند.

<?php wp_list_categories($args); ?>

$args

آرایه

مقادیر پیش فرض:

<?php $args = array(
'show_option_all' => ,
'orderby' => 'name',
'order' => 'ASC',
'show_last_update' => 0,
'style' => 'list',
'show_count' => 0,
'hide_empty' => 1,
'use_desc_for_title' => 1,
'child_of' => 0,
'feed' => ,
'feed_type' => ,
'feed_image' => ,
'exclude' => ,
'exclude_tree' => ,
'include' => ,
'hierarchical' => true,
'title_li' => __( 'Categories' ),
'number' => NULL,
'echo' => 1,
'depth' => 0,
'current_category' => 0,
'pad_counts' => 0,
'taxonomy' => 'category',
'walker' => 'Walker_Category'
);
?>

در حالت پیش فرض، عملکرد تابع به صورت زیر خواهد بود:

 • پیوندی به تمامی دسته ها وجود ندارد
 • لیست دسته ها را بر اساس نام دسته و به صورت صعودی مرتب می کند
 • آخرین به روز رسانی را نمایش نمی دهد (آخرین نوشته به روز رسانی شده هر دسته)
 • لیست دسته ها در یک Unordered list قرار می گیرد
 • تعداد نوشته ها را نمایش نمی دهد
 • تنها دسته هایی که شامل نوشته هستند نمایش داده می شوند
 • خصوصیت title تگ پیوند را برابر توضیحات دسته تنظیم می کند
 • توسط پارامتر child_of محدود نشده است
 • فید یا عکسی برای فید نمایش داده نخواهد شد
 • تمامی دسته ها نمایش داده می شوند و از دسته ای چشم پوشی نمی گردد
 • به دسته فعال (اگر کاربر در حال دیدن یک دسته باشد) کلاس 'current-cat' افزوده می شود
 • دسته ها را به صورت درختی نمایش می دهد
 • "دسته" به عنوان تیتر بالای لیست قرار می گیرد
 • محدودیتی توسط اس کیو ال لحاظ نشده است
 • دسته ها را نمایش می دهد (echo می کند)
 • محدودیتی در عمق وجود ندارد
 • تمامی دسته ها.
 • لیست توسط کلاس Walker_Category بارگذاری می شود