نمایش لیستی از نویسنده های سایت، اگر کاربری نوشته ای منتشر کرده باشد، نام نویسنده به همراه پیوندی به نوشته هایش نمایش داده می شود. می توانید از این تابع طوری استفاده کنید که تعداد نوشته های هر نویسنده را و پیوند به فید آر اس اس او را نمایش دهد.

<?php wp_list_authors($args); ?>

$args

آرایه

مقادیر پیش فرض:

<?php $args = array(
'optioncount' => false,
'exclude_admin' => true,
'show_fullname' => false,
'hide_empty' => true,
'echo' => true,
'feed' => [empty string],
'feed_image' => [empty string],
'style' => list,
'html' => [empty string]
);
?

در حالت پیش فرض، عملکرد تابع به این صورت می باشد:

  • تعداد نوشته ها نمایش داده نمی شود
  • مدیر را از لیست شده مستثنا می کند
  • مقداری را که کاربر جهت نمایش عمومی نام انتخاب کرده نمایش می دهد"
  • کاربرانی که نوشته ای ارسال نکرده اند، در لیست قرار ندارند
  • نتایج را نمایش می دهد
  • فید نویسنده یا عکس او نمایش داده نمی شود
  • خروجی به صورت لیست خواهد بود
  • خروجی ها با HTML معتبر برگردانده می شوند