این تابع یک لیست از بایگانی بر اساس تاریخ نمایش خواهد داد. این تابع می تواند هر جایی از پوسته مورد استفاده قرار گیرد.

<?php wp_get_archives($args); ?>

$args

آرایه

مقادیر پیش فرض:

<?php $args = array(
'type' => 'monthly',
'limit' => ,
'format' => 'html',
'before' => ,
'after' => ,
'show_post_count' => false,
'echo' => 1
);
?>

در حالت پیش فرض، نتایج زیر حاصل می شوند:

  • پیوندهای بایگانی های ماهانه نمایش داده می شوند
  • تمامی بایگانی ها نمایش داده می شوند (محدودیتی در تعداد وجود ندارد)
  • بایگانی ها را در یک لیست اچ تی ام ال <li> قرار می دهد
  • قبل یا بعد از هر پیوند چیزی افزوده نمی شود
  • تعداد مطالب نشان داده نمی شود