لیستی از کاربران را در یک عنصر select (لیست افتادنی) بدون دکمه ارسال نمایش می دهد.

<?php wp_dropdown_users($args); ?>

$args

آرایه

مقادیر پیش فرض:

<?php $args = array(
'show_option_all' => ,
'show_option_none' => ,
'orderby' => 'display_name',
'order' => 'ASC',
'include' => ,
'exclude' => ,
'multi' => 0,
'show' => 'display_name',
'echo' => 1,
'selected' => 0,
'name' => 'user',
'class' =>
);
?>

show_option_all

رشته

فراهم کردن قابلیت انتخاب همه ی کاربران.


show_option_none

رشته

فراهم کردن قابلیت انتخاب هیچ یک از کاربران.


orderby

رشته

خصوصه مورد نظر جهت مرتب سازی بر اساس آن. مقادیر معتبر:

  • 'ID'
  • 'user_nicename'
  • 'display_name' - پیش فرض

order

رشته

ترتیب نمایش کاربران. مقادیر معتبر:

  • 'ASC' - پیش فرض
  • 'DESC'

include

رشته

آیدی کاربرانی که مایل به نمایش آن ها در لیست هستید.


exclude

رشته

آیدی کاربرانی که مایل به نمایش آن ها نیستید. به صورت پیش فرض تمامی کاربران به لیست افزوده خواهند شد.


multi

بولی

تعیین نادیده گرفتن خصوصه ی ID در عنصر select. مقدار پیش فرض، False می باشد.


show

رشته

عنوان ستون کاربر در پایگاه داده جهت نمایش (تعیین نمایش کاربران بر اساس مشخصه مورد نظر). اگر عنوان انخاب شده برای یک کاربر خالی باشد، user_login نمایش داده خواهد شد.

  • 'ID'
  • 'user_login'
  • 'display_name' - پیش فرض

echo

بولی

نمایش کاربران (True) یا فراخوانی برای استفاده در کد پی اچ پی (False). مقدار پیش فرض: True.


selected

عدد صحیح

آیدی کاربری که به صورت پیش فرض انتخاب شده است. در حالت پیش فرض کاربری انتخاب نمی شود.


name

نوع: رشته

نام اختصاص یافته به لیست. مقدار پیش فرض 'user' می باشد.


class

نوع: رشته

اگر مایلید می توانید با مقداردهی این پارامتر یک کلاس به لیست اختصاص دهید.