لیستی از برگه ها را در یک عنصر select (لیست افتادنی) بدون دکمه ارسال نمایش خواهد داد.

<?php wp_dropdown_pages($args); ?>

$args

آرایه

مقادیر پیش فرض:

<?php $args = array(
'depth' => 0,
'child_of' => 0,
'selected' => 0,
'echo' => 1,
'name' => 'page_id',
'show_option_none' =>
'exclude' =>
'exclude_tree' =>
);
?>

در حالت پیش فرض، نتایج به صورت زیر خواهند بود:

  • برگه های مادر و فرزند به صورت درختی نمایش داده خواهند شد
  • تمامی برگه ها نمایش داده می شوند
  • هیچ برگه ای انتخاب شده نخواهد بود
  • نام لیست افتادنی 'page_id' می باشدس
  • قابلیت انتخاب نکردن هیچ یک از برگه ها فراهم است (show_option_none)