پیوندهای سایت را نمایش می دهد. این تابع به کاربر اجازه می دهد چگونگی مرتب سازی و نمایش پیوندها را تعیین کند. نکته: از تابع wp_list_bookmarks() به جای توابع منسوخ شده ی get_links_list() و get_links() استفاده کنید.

<?php wp_list_bookmarks($args); ?>

$args

Array

مقادیر پیش فرض:

<?php $args = array(
'orderby' => 'name',
'order' => 'ASC',
'limit' => -1,
'category' => ,
'exclude_category' => ,
'category_name' => ,
'hide_invisible' => 1,
'show_updated' => 0,
'echo' => 1,
'categorize' => 1,
'title_li' => __('Bookmarks'),
'title_before' => '<h2>',
'title_after' => '</h2>',
'category_orderby' => 'name',
'category_order' => 'ASC',
'class' => 'linkcat',
'category_before' => '$lt;li id=%id class=%class>',
'category_after' => '</li>'
);
?>

به صورت پیش فرض خروجی تابع به قرار زیر خواهد شود:

 • پیوندها براساس دسته هایشان تقسیم می شوند و نام هر دسته سرتیتر آن خواهد بود
 • تمامی پیوندها بدون در نظر گرفتن نام دسته یا آیدی دسته نمایش خواهند یافت
 • لیست براساس نام مرتب می شود
 • یک عکس اگر وجودداشته باشد
 • فاصله بین عکس و متن
 • نمایش توضیحات پیوند
 • عدم نمایش نمره پیوند
 • تا موقعی که محدودیتی تعیین نشده باشد تمامی پیوندها نمایش می یابند
 • پیوندها نمایش می یابند

$output

رشته

(اختیاری) خروجی به صورت OBJECT، ARRAY_N، یا ثابت ARRAY_A باشد. مقدار پیش فرض: OBJECT.


$filter

رشته

(اختیاری) مقدار پیش فرض: 'raw'


categorize

بولی

پیوندها باید دسته بندی شوند یا خیر.

 • 1 (True) - پیش فرض
 • 0 (False)

category

رشته

آیدی پیوندهایی که باید نمایش یابند. اگر وارد نشود، تمامی پیوندها نمایش می یابند (پیش فرض).


exclude_category

رشته

آیدی پیوندهایی که نباید نمایش یابند. اگر وارد نشود، تمامی پیوندها نمایش می یابند (پیش فرض).


category_name

رشته

نام دسته ای که پیوندهایش باید نمایش یابد. اگر مشخص نشود تمامی دسته ها به همراه پیوندهایشان نمایش داده خواهند شد (به صورت پیش فرض تمامی دسه ها).


category_before

رشته

متن مورد نظر جهت قراردادن پیش از هر دسته. مقدار پیش فرض '<li id="[category id]" class="linkcat">' می باشد.


category_after

رشته

متن مورد نظر جهت قراردادن پیش از هر دسته. مقدار پیش فرض '</li>' می باشد.


class

رشته

کلاسی که به هر آیتم از لیست دسته ها نسبت داده می شود. مقدار پیش فرض 'linkcat' می باشد. (این پارامتر در نسخه 2,2 اضافه شد)


category_orderby

رشته

مشخصه ای که دسته ها بر اساس آن مرتب می شوند. مقادیر معتبر:

 • 'name' - پیش فرض
 • 'id'
 • 'slug'
 • 'count'
 • 'term_group' (تا کنون استفاده نشده است)

category_order

رشته

ترتیب مرتب سازی پارامتر category_orderby. مقادیر معتبر:

 • ASC - پیش فرض
 • DESC

title_li

رشته

متن سرتیتر لیست پیوندها. مقدار پیش فرض '__('Bookmarks')' می باشد که "پیوندها" را نمایش می دهد. (از __('') برای دادن امکان تغییر زبان در آینده استفاده شده است). تنها زمانی استفاده می شود که دسته بندی پیوندها روی 0 [false] قرار داشته باشد. (در غیر این صورت نام دسته ها استفاده خواهند شد). اگر 'title_li' روی null (0) تنظیم شده باشد، عنوانی نمایش داده نمی شود و لیست بین تگ های <ul>, </ul> قرار نخواهد گرفت (حتما باید دسته بندی را 0 [false] تنظیم کنید تا این قابلیت عمل کند).


title_before

رشته

متنی که باید پیش از توضیحات هر دسته قرار گیرد اگر 'categorize' برابر 1 [true] باشد، یا متنی که در "title_li" تعیین شده است اگر 'categorize' برابر 0 [false] باشد. مقدار پیش فرض '<h2>' می باشد.


title_after

رشته

متنی که باید پس از توضیحات هر دسته قرار گیرد اگر 'categorize' برابر 1 [true] باشد، یا متنی که در "title_li" تعیین شده است اگر 'categorize' برابر 0 [false] باشد. مقدار پیش فرض '</h2>' می باشد.


show_private

بولی

آیا دسته های پیوندی که به عنوان خصوصی علامتگذاری شده اند هم باید نمایش یابند؟. برای نمایش دسته های خصوصی (True) و برای عدم نمایش آن ها (False) استفاده می شود. مقدار پیش فرض: False.


include

رشته

آیدی پیوندهایی که مایلید خروجی شامل آن ها باشد. مثلا، 'include=1,3,6' به معنای برگرداندن یا نمایش پیوندهایی با آیدی های 1 و 3 و 6 می باشد. اگر از دستور include استفاده شود، پارامترهای category، category_name، و exclude نادیده گرفته می شوند. به صورت پیش فرض تمامی پیوند ها نمایش داده می شوند.


exclude

رشته

آیدی پیوندهایی که مایلید خروجی شامل آن ها نباشد. مثلا، 'exclude=4,12' به معنای این است که پیوندهایی با آیدی 4 و 12 در خروجی برگردانده یا نمایش داده نمی شوند. به صورت پیش فرض تمامی پیوندها نمایش داده می شوند.


orderby

رشته

خصوصیتی که پیوندها باید براساس آن مرتب شوند. مقدار پیش فرض 'name' می باشد مگر اینکه مقدار '' (خالی) را به تابع بفرستید. در این صورت پیوندها بر اساس آیدی مرتب خواهند شد. مقادیر معتبر عبارتند از:

 • 'id'
 • 'url'
 • 'name' - پیش فرض
 • 'target'
 • 'description'
 • 'owner' - کاربری که پیوند را افزوده است.
 • 'rating'
 • 'updated' تکته: فیلد link_updated تغییرات محلی را ردگیری نمی کند. زمانی ردگیری می کند که جایی که پیوند به آن اشاره دارد با درخواست های راه دور pingomatic به روز رسانی شود.
 • 'rel' - اگر این پیوند به یک شخص است و شما رابطه خود را با ایشان مشخص کرده اید (XFN).
 • 'notes'
 • 'rss'
 • 'length' - طول نام پیوند، از کوتاه ترین به بلند ترین.
 • 'rand' - نمایش پیوندها در ترتیب تصادفی.

order

رشته

حالت مرتب سازی پیوندها، صعودی یا نزونلی. مقادیر معتبر:

 • ASC - پیش فرض
 • DESC

limit

عدد صحیح

حداکثر تعداد پیوندها برای نمایش. مقدار پیش فرض -1 است(نمایش همه پیوندها).


before

رشته

متن مورد نظر جهت قراردادن پیش از هر پیوند. مقدار پیش فرض: '<li>'.


after

رشته

متن مورد نظر جهت قراردادن پس از هر پیوند. مقدار پیش فرض: '</li>'.


link_before

رشته

متن جهت قراردادن پیش از عنوان هر پیوند (درون عنصر لینک). مقدار پیش فرض ندارد. (این پارامتر در نسخه 2,7 اضافه شد)


link_after

رشته

متن جهت قراردادن پس از عنوان هر پیوند (درون عنصر لینک). مقدار پیش فرض ندارد. (این پارامتر در نسخه 2,7 اضافه شد)


between

رشته

متن مورد نظر جهت قرارگرفتن بین تصویر پیوند و توضیحات آن. مقدار پیش فرض: '\n' (خط جدید).


show_images

بولی

آیا تصویر هر پیوند باید نمایش داده شود (True) یا خیر (False). مقدار پیش فرض: True.


show_description

بولی

نمایش (True) یا عدم نمایش (False) توضیحات پیوندها. وقتی show_images برابر False باشد یا عکسی تعیین نشده باشد. مقدار پیش فرض: False.


show_name

بولی

متن پیوند نمایش داده می شود (True). وقتی کار می کند که show_images هم True باشد. (این پارامتر در نسخه 2,7 افزوده شد) مقدار پیش فرض: False.


show_rating

بولی

نمایش (True) یا عدم نمایش (False) ستاره های نمره دادن. مقدار پیش فرض: False.


show_updated

بولی

نمایش (True) یا عدم نمایش (False) زمان آخرین به روز رسانی. تکته: فیلد link_updated تغییرات محلی را ردگیری نمی کند. زمانی ردگیری می کند که جایی که پیوند به آن اشاره دارد با درخواست های راه دور pingomatic به روز رسانی شود. مقدار پیش فرض: False.


hide_invisible

بولی

نمایش پیوند حتی در صورتی که یک پیوند مخفی باشد. مقدار پیش فرض: True.


echo

بولی

نمایش پیوندها (True) یا برگرداندن آن ها جهت استفاده در کد های پی اچ پی (False). مقدار پیش فرض: True.