فراخوانی اطلاعات پیوند بر اساس آیدی آن.

<?php get_bookmark($bookmark, $output, $filter); ?>

$bookmark

عدد صحیح

آیدی پیوند.


$output

رشته

(اختیاری) خروجی به صورت OBJECT، ARRAY_N، یا ثابت ARRAY_A باشد. مقدار پیش فرض: OBJECT.


$filter

رشته

(اختیاری) مقدار پیش فرض: 'raw'