یک فایل دلخواه را درون یک قالب فراخوانی می کند (فایلی به غیر از سربرگ، نوار کناری، یا پابرگ). این تابع استفاده چند باره از یک قطعه کد را راحت می کند. اگر پوسته شامل فایلی با ساختار {slug}.php نباشد، فایلی فراخوانی نخواهد شد. همچنین می توان شبیه به دستورات فراخوانی سربرگ و نوار کناری و پابرگ، از این دستور به شکل {slug}-{name}.php نیز استفاده کرد.

<?php get_template_part($slug, $name); ?>

$slug

رشته

(ضروری) کلمه کلیدی قالب کد. مقدار پیش فرض: خالی.


$name

رشته

(خالی) نام قالب سفارشی شده. مقدار پیش فرض: خالی.