فرم جستجو را که در فایل searchform.php وجود دارد فراخوانی می کند.

<?php get_search_form(); ?>

این تابع پارامتری ندارد.