فایل header.php را از پوشه پوسته فعلی فراخوانی می کند. اگر یک نام (مثلا name) مشخص شده باشد، فایلی با نام header-name.php را فراخوانی می کند. اگر پوسته فایل header.php نداشته باشد، فایل wp-includes/theme-compat/header.php فراخوانی می شود.

<?php get_header($name); ?>

$name

رشته

(اختیاری) فراخوانی فایلی به صورت header-name.php. مقدار پیش فرض: خالی.