قالب دیدگاه ها را فراخوانی می کند. می توان از این تابع برای نمایش دیدگاه های نوشته ها و برگه ها استفاده نمود.

<?php comments_template($file, $separate_comments); ?>

$file

رشته

(اختیاری) فایل مورد نظر جهت فراخوانی. پیش فرض: /comments.php


$separate_comments

بولی

(اختیاری) تفکیک یا عدم تفکیک دیدگاه ها بر اساس نوعشان. مقدار پیش فرض: False.