پیوندی برای ویرایش برچسب فعلی نمایش می دهد (در صورت داشتن دسترسی لازم). این تابع باید درون حلقه استفاده شود. از تابع get_edit_tag_link برای دریافت مقدار نشانی استفاده کنید.

<?php edit_post_link($link, $before, $after, $tag); ?>

$link

رشته

(اختیاری) متن پیوند. مقدار پیش فرض: 'ویرایش'.


$before

رشته

(اختیاری) متن مورد نظر جهت قرار دادن پیش از پیوند. مقدار پیش فرض: خالی.


$after

رشته

(اختیاری) متن جهت قرار دادن پس از پیوند. مقدار پیش فرض: خالی.


$tag

عدد صحیح/شیء

(اختیاری) شیء برچسب یا آیدی. مقدار پیش فرض: آیدی برچسب فعلی.