پیوندی برای ویرایش نوشته فعلی نمایش می دهد. این تابع باید درون حلقه مورد استفاده قرار گیرد. از get_edit_post_link برای دریافت این نشانی استفاده نمایید.

<?php edit_post_link($link, $before, $after, $id); ?>

$link

رشته

(اختیاری) متن پیوند. مقدار پیش فرض: 'ویرایش نوشته'.


$before

رشته

(اختیاری) متن مورد نظر جهت نمایش پیش از پیوند. مقدار پیش فرض: خالی.


$after

رشته

(اختیاری) متن مورد نظر جهت قرار دادن پس از پیوند. مقدار پیش فرض: خالی.


$id

عدد صحیح

آیدی نوشته (در نسخه 2,8 اضافه شد). مقدار پیش فرض: خالی.