پیوندی برای ویرایش دیدگاه فعلی (اگر کاربر وارد شده باشد و دسترسی مورد نیاز را داشته باشد) نمایش می دهد. این تابع باید درون حلقه (حلقه دیدگاه ها) استفاده گردد. برای فراخوانی مقدار این نشانی، از تابع get_edit_comment_link استفاده کنید.

<?php edit_bookmark_link($link, $before, $after?>

$d

رشته

(اختیاری) ساختاری که زمان باید طبق آن نمایش یابد. به صورت پیش فرض ساختاری است که در پیشخوان وردپرس تنظیم شده است.


$link

رشته

(اختیاری) متن پیوند. مقدار پی فرض: 'ویرایش'.


$before

رشته

(اختیاری) متن مورد نظر جهت نمایش پیش از پیوند. مقدار پیش فض: خالی.


$after

رشته

(اختیاری) متن مورد نظر جهت قرار دادن پس از پیوند. مقدار پیش فرض: خالی.