اگر کاربر وارد شده باشد و بتواند پیوند را ویرایش کند، لینکی را برای ویرایش پیوند فعلی نمایش می دهد. این تابع باید درون حلقه مورد استفاده قرار گیرد.

<?php edit_bookmark_link($link, $before, $after, $bookmark); ?>

$link

رشته

(اختیاری) ساختار مورد نظر جهت نمایش زمان. به صورت پیش فرض ساختاری است که در پیشخوان وردپرس تنظیم شده است. مقدار پیش فرض: خالی.


$link

رشته

(اختیاری) متن پیوند. مقدار پیش: 'ویرایش'.


$before

رشته

(اختیاری) متن مورد نظر جهت قرار دادن پیش از عنوان پیوند. مقدار پیش فرض: خالی.


$after

رشته

(اختیاری) متن مورد نظر جهت قرار دادن پس از عنوان پیوند. مقدار پیش فرض: خالی.


$bookmark

عدد صحیح

آیدی پیوند. مقدار پیش فرض: آیدی پیوند فعلی.