زمان انتشار نوشته فعلی را نمایش می دهد. این تابع باید درون حلقه استفاده شود.

<?php the_time($d); ?>

$d

String

(اختیاری) ساختاری که زمان طبق آن نمایش می یابد. به صورت پیش فرض ساختاری است که در پیشخوان وردپرس تنظیم می شود. مقدار پیش فرض: خالی.